YURT DIŞI BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM DESTEKLERİ

Yurt Dışı Bilimsel Toplantı Destekleri Programı

  1. Programın Amacı ve Kapsamı

İTÜ Geliştirme Vakfı kurulduğu ilk günden beri İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerine akademik araştırma ve teşvik için birçok destek vermiştir. Vakfımızın akademisyenlere verdiği destekler, üniversitemizin yurtdışı ilişkilerini geliştirmek, öğretim üyelerimizin küresel ölçekte tanınırlığını artırmak ve bilimsel ağlarını genişletmek amacı yanında akademik personelin kişisel ve kolektif çalışmalarını geliştirme amacına yönelik programlardır. 2019 yılı itibari ile vakıf yönetimi yeni programlarla akademisyenlerin yurt dışı araştırma olanaklarını geliştirmek üzere çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Akademisyenlerimize sunduğumuz Yurtdışı Bilimsel Toplantılara Katılım Desteklerimiz;

  1. Destek Kapsamı ve Miktarı

2.1. Destek Kapsamı

Vakfımız, İTÜ akademisyenlerinin üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformlarda konferans ve seminerlere katılarak temsil edebilmeleri önemli Bilimsel Toplantılara katılabilmeleri için yol, konaklama ve kayıt ücreti giderlerini karşılamaktadır. Vakfımız bu tip faaliyetlerin İTÜ akademik kadrosu ve araştırmacılar tarafından düzenlenmesinde her yıl belirlenen bütçe sınırları içinde destekler sağlamaktadır. Proje detayları ve başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir. Yurt dışı sunumlarda yazar olarak katılacağını bildiren tüm Akademisyenlerimize ve özellikle Araştırma Görevlilerine uluslararası bilimsel toplantılara katılım desteği sağlanacaktır.

2.2. Destek Miktarı

2.2.1. Yurt dışındaki bilimsel toplantılara katılmak isteyen akademisyenlere ulaşım, konaklama ve toplantı kayıt ücreti için destek sağlanır.

2.2.2. Toplantı/konferans kapsamında talep edilen destek bütçesi, vakfımızın belirlediği Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu bölgeleri kapsamında değerlendirilir.

2.2.3. Başvurulan etkinlik kapsamında başka bir kurum veya kuruluştan yol, konaklama veya kayıt ücreti için destek alınması durumunda, bu destek beyan edilen harcamaların toplamından düşülür ve kalan tutar İTÜ Geliştirme Vakfı tarafından ödenir.

  1. Başvuru Koşulları, İstenilen Belgeler ve Başvuru Yöntemi

3.1. Başvuru Koşulları

3.1.1. Başvuru sahibinin en az araştırma görevlisi olması,

3.1.2. Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) veya Scopus veri tabanlarında indeksleniyor olması,

3.1.3. Bildiri sunumunun kabul edilmiş olması,

3.1.4. Yurt Dışı Bilimsel Toplantı Destekleri Programından son başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içinde yararlanılmamış olması,

3.1.5. Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması, (Aynı bildiri için sadece birkez ve yazarlardan yalnızca birine sunum yapacak olana destek verilir)

3.2. Başvuru Belgeleri

3.2.1. Dilekçe

3.2.2. Özgeçmiş

3.2.3. Başvuru Konusu: Bu bölümde başvurulan konuya ilişkin bilgiler ve bildiri,

3.2.4. Bildirinin sunum yapmak üzere kabul edildiğini gösteren belge,

3.2.5. Bütçe: Toplantı/Konferans için ihtiyaç duyulan bütçenin detaylandırılması. (uçak bileti, otel fiyatı ekran görüntüsü ve kayıt ücreti gösterir belge)

3.2.6. Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) veya Scopus veri tabanlarında

3.2.7. Feragat formu (Bildirinin sorumlu veya ilk yazarı olunmaması durumunda sorumlu veya ilk yazardan imzalı feragat formu alınması gerekmektedir),

3.2.8. Ek Belgeler (başvuru konusuna bağlı olarak dosyanızda bulunmasını arzu ettiğiniz dokümantasyon buraya eklenmelidir)

3.3. Başvuru Yöntemi

3.3.1. Başvurular konferans tarihinden en geç 3 ay önce yapılması gerekmektedir. Başvurular İTÜ Geliştirme Vakfı e-mail (info@itugvakif.org.tr) üzerinden yapılır. Başvuru belgelerinin e-maile taratılmış olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru değerlendirme sürecinde belgelerin aslı istenir. Aslı istenmesi halinde, formunun ve başvuru belgelerinin İTÜ Geliştirme Vakfı'na gönderilmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

3.3.2. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir.

  1. Değerlendirme

4.1. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan başvurular inceleme sonucunda iade edilir. Değerlendirme yalnızca e-maille yollanan belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir belge; açık, anlaşılır ve belirlenen içerikte olacak şekilde e-maille yollanmalıdır. Değerlendirme sürecinde belgelerin aslı istenmesi halinde, asılları elden veya posta yoluyla ulaştırılır.

4.2.İncelemeyi geçen başvurular ilgili komisyon tarafından görüşülerek Yönetim Kuruluna sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

  1. İzleme ve Sonuçlandırma

Yurt Dışı Bilimsel Toplantı Desteği; konferans programı (bildiri ve sunumu gösterir olması), konferans sonuç bildirgesi, değerlendirme raporu, dizi pusulası, etkinlik katılım belgesi, harcama belgelerinin asılları (toplantı katılım, konaklama ve ulaşım faturalarının vakfımıza faturalandırılmış olması) ile İTÜ Geliştirme Vakfı dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazının İTÜ Geliştirme Vakfı’na ulaştırılması ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra belirtilen miktar kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.

  1. Yükümlülükler

6.1.Desteklenen kişiler, katıldığı toplantı için verilen desteğe ait taahhütname, değerlendirme raporu, bildirinin sözlü sunum için kabul edildiğini gösteren belge, etkinlik katılım belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylı kopyası, dizi pusulası ve ödemeye esas diğer belgelerin aslını etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç tarihinden sonraki 15 gün içinde İTÜ Geliştirme Vakfı’na ibraz etmek zorundadır.

6.2.Destek kalemleri kapsamına girmeyen gider belgesi sunulması, aslı veya aslı gibidir şeklinde istenen belgelerin onaysız kopyasının sunulması durumunda ve benzeri nedenlerle uygun bulunmayan harcamalar için herhangi bir hak talep edilemez.

6.3. Toplantı/konferans sonrası başvuru koşullarından herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile destek iptal edilir, varsa ödenmiş bulunan destek miktarı bu tarihten itibaren 15 gün içinde İTÜ Geliştirme Vakfı hesabına iade edilir.

İTÜ Geliştirme Vakfı Yurt Dışı Bilimsel Toplantı Destekleri Programı ETKİNLİK BİLGİLERİ FORMU için tıklayınız.